• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „otulery”

 

1. DEFINICJE

1.1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

1.2. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy „otulery”, dostępny pod adresem sklep.otulery.pl za którego pośrednictwem Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.4. SPRZEDAWCA – firma za.miastem Sylwia Cichocińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.otulery.pl. Numer telefonu: 510-960-510.

1.5. USŁUGODAWCA – firma za.miastem Sylwia Cichocińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.otulery.pl.

1.6. KLIENT – osoba fizyczna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednak mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zamierza zawrzeć albo zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.7. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. KONTO KLIENTA (KONTO) – zabezpieczone Hasłem konto, w którego ramach gromadzone są dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e–mail) oraz historia zamówień.

1.9. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.11. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.12. KOSZYK – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Klienta.

1.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.14. UMOWA – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny w przypadku Klientów.

1.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.16. KODEKS CYWILNY – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

1.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy „otulery”, dostępny pod adresem sklep.otulery.pl, prowadzony jest przez firmę za.miastem Sylwia Cichocińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.otulery.pl.

2.2. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Sklepu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w trakcie składania Zamówienia.

2.3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e–mail).

2.3.3. Zalecana minimalna szerokość ekranu: 1024 piksele.

2.3.4. Oprogramowanie: (1) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i ciasteczek (cookies), na przykład Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej (zalecana), Google Chrome w wersji 8 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej; (2) Program umożliwiający wyświetlanie plików PDF, na przykład Adobe Reader.

2.4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Klienci zobligowani są do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

2.6. Umowy zawierane przez Sprzedawcę lub Usługodawcę w zakresie Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

3.1.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym.

3.1.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji, na czas nieoznaczony.

3.3.2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Usługodawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail) żądania usunięcia Konta.

3.3.3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (e–mail) Klienta oraz Hasła. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy powyższych danych.

3.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi, za który przyjmuje się dodanie Produktu do Koszyka.

3.3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.4. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną (e–mail). Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Wszelkie informacje o Produktach podane na stronach Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto – zawierającą podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i są ponoszone przez Klienta. Koszt dostawy zależy od wagi przesyłki oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący ceny Produktów oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.

4.3. Ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego są wiążące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.5. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Produktów na stronie Sklepu internetowego poprzez dodanie ich do Koszyka, weryfikację zawartości Koszyka, wybór sposobu płatności i dostawy, ostateczne sprawdzenie poprawności Zamówienia, a następnie zatwierdzenie Zamówienia.

4.6. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w trakcie składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu.

4.7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.8. Składający Zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wymaganych danych w formularzu Zamówienia udostępnionym na stronie Sklepu internetowego, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu dostawy. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Szczególnie ważne jest podanie prawidłowego numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (e–mail), co umożliwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją Zamówienia.

4.9. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia otrzyma on poprzez pocztę elektroniczną (e–mail) odpowiedź Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e–mail jest dokument PDF, zawierający wszystkie dane Zamówienia. Zamówienie z wybraną opcją płatności przy odbiorze i przesyłką „za pobraniem” wymaga dodatkowo potwierdzenia przez Klienta poprzez kliknięcie w link umieszczony w treści wiadomości.

4.10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w całości lub części Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

5.2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić, zgodnie z wyborem Klienta podczas składania Zamówienia, przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przy odbiorze osobistym lub „za pobraniem” (przy odbiorze przesyłki).

5.3. W przypadku niektórych rodzajów Produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu wpłaty na wskazany rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem lub z chwilą uzyskania potwierdzenia dokonania zapłaty z systemu płatności elektronicznych lub z chwilą dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji „Płatność przy odbiorze”.

6.2. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6.3. Produkty dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z wyborem i na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru osobistego podawane są podczas składania Zamówienia.

6.4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki), których wysokość uzależniona jest od wielkości przesyłki, rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Aktualna cena dostawy podawana jest w trakcie składania Zamówienia. Z odbiorem osobistym nie wiążą się żadne opłaty.

6.5. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

6.6. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa do krajów Unii Europejskiej jest możliwa po indywidualnym ustaleniu jej warunków (w tym formy płatności oraz kosztu i sposobu dostawy) poprzez odrębny kontakt Klienta ze Sprzedawcą.

6.7. W przypadku wybranych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

6.8. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub Produktów Klient odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika poczty protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych oraz skontaktował się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

7. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych punktach 7.3, 7.4 i 7.5 niniejszego Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności do takich, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych Przedmiotów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych Produktów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie Kodeks cywilny, w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i kolejne).

8.2. Reklamacje składa się na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wady i dacie jej stwierdzenia, żądanie Klienta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Produktu w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma jedynie formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

8.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne będzie zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedanym Produktem to Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz na adres Sprzedawcy.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8.5. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty (niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

8.6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktu.

 

9. SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.

9.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie Strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda Stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema Stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani tym bardziej jej wyniku.

9.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214).

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.5. W przypadku braku rozstrzygnięcia na drodze pozasądowej spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i mające związek z wykonywaniem Umów zawartych między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem  danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego jest Usługodawca.

10.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

10.3. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywane w celu realizacji Zamówień. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za przyjmowanie płatności i dostawę zakupionych Produktów do Klienta.

10.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji Zamówienia uniemożliwia składanie Zamówień w Sklepie internetowym.

10.5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia.

10.6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (po zalogowaniu się na Konto Klienta). Klientom przysługuje prawo żądania czasowego albo stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

10.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sprzedawca/Usługodawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w Ustawie o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wyżej wymienionej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

11.4. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018r.

Dla Umów zawartych przed 25 maja 2018r. obowiązuje Regulamin dostępny tutaj.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (za.miastem Sylwia Cichocińska, Świńczów 56, 32–043 Skała, e-mail: kontakt@sklep.otulery.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.